Make them smile

סרט התרמה מרגש לקמפיין גיוס המונים לארגון 'טוב וחסד'

האסטרטגיה שבחרנו

להביא סיפור אחד שמרכיב את כל תחומי הפעילות יחד.

תוצאות מספרות

היעד הושג ועוד חצי..
הקמפיין הצליח לגייס מיליון דולר יותר ממה שהם תכננו מראש.

האתגר

להכניס בשתי דקות את שלושת תחומי הפעילות של הארגון:
תמיכה ביתומים, עזרה למשפחות נזקקות וסיוע במימון חתונות.

הביצוע המרגש

להמחיש את הכאב של 3 הדמויות של הסיפור: ילד, חתן, ואלמנה בוכיה..

למעלה